BỘ Y TẾ

———–

Số: 15/2010/TT-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

—————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUY ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

QCVN 3-2:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. /.

Nơi nhận:    

– VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);                                                       

– Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– TTYTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các cơ quan KTNN về thực phẩm nhập khẩu;

– Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;

– Website Bộ Y tế;

– Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Quân Huấn