Tất cả các hoạt động kinh doanh rượu bia (phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu) thuộc danh mục những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải có giấy phép hoạt động. Để tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn trong việc xin giấy phép kinh doanh rượu,  AZF cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu và tư vấn pháp lý như sau:

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về Qui định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Các loại giấy phép kinh doanh rượu gồm:

Theo Nghị đinh 105/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 14/09/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 11/ 2017 về kinh doanh rượu, có 4 hình thức xin Giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam:

 • Giấy phép bán lẻ rượu khi doanh nghiệp Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong Giấy phép để Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong Giấy phép. Giấy phép bán lẻ rượu do Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp và có hiệu lực 5 năm.
 • Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ khi doanh nghiệp Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong Giấy phép để Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong Giấy phép. Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ do Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp và có hiệu lực 5 năm.
 • Giấy phép phân phối rượu khi doanh nghiệp Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong Giấy phép để Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép; Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu; Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép. Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương  cấp và có hiệu lực 5 năm.
 • Giấy phép bán buôn rượu khi doanh nghiệp Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong Giấy phép để Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép; Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu; Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép. Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Công Thương cấp và có hiệu 5 năm.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh rượu

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết của cơ sở cung cấp rượu theo nội dung nghị định 105/2017/NĐ-CP.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng/ địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

Thời hạn của giấy phép:

 • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp sẽ có thời hạn là 15 năm;
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: có cùng thời hạn là 05 năm.
 • Khi hết thời hạn, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới

Nơi cấp giấy phép:

 • “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” – Có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và “Giấy phép phân phối rượu” thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Công thương.
 • “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” – Có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và “Giấy phép bán buôn rượu” trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền Sở Công Thương.
 • “Giấy phép sản xuất rượu thủ công”, “Giấy phép bán lẻ rượu” và “Giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ” trên địa bàn quận, huyện, thị xã, hay thành phố thuộc tỉnh sẽ thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hay UBND cấp huyện)

Thời gian thực hiện cấp giấy phép:

 • “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”, “Giấy phép phân phối rượu” và “Giấy phép bán buôn rượu” được cấp trong 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
 • “Giấy phép sản xuất rượu thủ công” nhằm mục đích kinh doanh, “Giấy phép bán lẻ rượu” và “Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ” được cấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Tùy từng hoạt động kinh doanh rượu mà pháp luật yêu cầu cá nhân, các tổ chức đăng ký cung cấp 01 bộ hồ sơ bao gồm: các tài liệu, giấy tờ khác nhau.

Bộ hồ sơ nói chung gồm những giấy tờ cơ bản như sau:

 • Bản sao Giấy tiếp nhận về bản công bố hợp quy hoặc ản Tự Công Bố Sản Phẩm phù hợp quy định trong an toàn thực phẩm (đối với rượu thì chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đã đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Đơn đề nghị cấp “Giấy phép theo Mẫu”
 • Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản liệt kê về tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc có dự kiến sản xuất.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc những tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với cơ sở dự kiến kinh doanh theo quy định.
 • Bản cam kết nêu rõ nội dung để bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại những địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận, và bản cam kết hoặc bản sao “Giấy phép bán lẻ rượu” tham gia hệ thống bán buôn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đã tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan thẩm quyền sẽ ra thông báo sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

Mẫu giấy phép kinh doanh rượu AZF thực hiện cho khách hàng

Mẫu giấy phép kinh doanh rượu AZF thực hiện cho khách hàng

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh rượu tại AZF:

Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ, tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, AZF luôn đảm bảo rằng tỉ lệ ra giấy cao nhất cho quý khách. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh rượu tại AZF, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề sau:

 • Được báo giá trọn gói, cam kết không phát sinh;
 • Tư vấn cho Quý khách hàng mọi vấn đề pháp lý liên quan để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn chuẩn bị những tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Soạn thảo hồ sơ và chỉnh sửa theo đúng yêu cầu, quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp và nhận Giấy phép.
 • Không phải đi đi lại lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, đến ký hợp đồng, nhận hồ sơ và ký hồ sơ). AZF có đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ đến quý vị nhiệt tình, tận nơi và chuyên nghiệp;
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (những hồ sơ khó như bản vẽ, hay bản thuyết minh quy trình sản xuất kinh doanh…). AZF thay mặt quý khách soạn thảo;
 • Rút ngắn thời gian ra giấy phép cho quý khách hàng.
 • Được hướng dẫn đúng quy định cùng với chi phí hợp lý, tiết kiệm tối đa cho cơ sở kinh doanh.
Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF