Bạn đang cần mở công ty nhưng chưa biết thủ tục và cách tiến hành như thế nào? Thời gian, trình tự, hồ sơ ra sao? Bạn muốn tìm một đơn vị hỗ trợ dịch vụ trọn gói và hỗ trợ khai báo thuế ban đầu? Trong bài viết này, AZF sẽ giúp bạn hiểu về trình tự, thời gian và thủ tục cần chuẩn bị để thành lập công ty.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
  2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
  3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

    -Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

    -Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

    -Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thực hiện đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp:

Thời gian ra giấy phép kinh doanh: 03-05 ngày làm việc

 

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF