Trả lời: AZF thực hiện Dịch vụ tự công bố sản phẩm trọn gói, thời gian từ 5 -10 ngày. Có thể làm cho các tỉnh xa như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai…