Bản tự công bố sản phẩm tiếng anh là gì ?

Product Self-declaration