Các nhóm thực phẩm theo ghi chú 500 nằm trong Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm