• Sản phẩm thời vụ: bánh trung thu: 01 lần/01 năm
  • Các Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở: có chứng nhận HACCP, ISO,…: 01 lần/01 năm
  • Các sản phẩm còn lại: 02 lần/01 năm