Trả lời: Theo quy định, đơn vị tham gia sản xuất thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hồ sơ công bố phải có thể hiện giấy phép ATTP của đơn vị sản xuất (Còn hạn)