Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về thành phần cấu tạo của sản phẩm thì cơ sở, doanh nghiệp phải tự công bố lại sản phẩm.