Với câu hỏi của Anh, chúng tôi trả lời như sau:

Công ty Anh là công ty gia công sản phẩm cho công ty nước ngoài và theo quy trình, sản phẩm sau khi được gia công tại Việt Nam sẽ được chuyển về quốc gia công ty thuê gia công để kinh doanh. Trường hợp này, nếu Công ty bên nước ngoài đã đăng ký mã vạch tại quốc gia của họ, họ có thể sử dụng mã vạch này cho các sản phẩm gia công tại Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty Anh cần lưu ý để sử dụng mã vạch nước ngoài gắn lên sản phẩm tại Việt Nam, Công ty Anh cần nộp thông báo về việc sử dụng mã vạch này tới Tổng cục đo lường chất lượng được biết.

Trường hợp công ty nước ngoài không có mã vạch để sử dụng, công ty Anh và công ty nước ngoài cần trao đổi với cơ quan hải quan (xem có yêu cầu phải có mã vạch trên hàng xuất sang nước của công ty thuê gia công không) và hỏi công ty thuê gia công xem nước họ có yêu cầu có mã vạch không, mã vạch về họ tự in hay họ ủy quyền cho mình in.