Phụ gia cấm sử dụng trong thực phẩm là phụ gia không có trong quy định tại Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm hoặc không có bản công bố do Cục ATTP cấp.