Để kinh doanh được sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP