Trả lời: Doanh nghiệp ở TP. HCM thì hồ sơ tự công bố nộp ở Ban quản lý ATTP Hồ Chí Minh – 18 CMT8, Quận 1, HCM. Trong vòng 5-7 ngày sẽ xử lý hồ sơ và trả kết quả qua trang mạng của Ban ATTP http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/