Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn, công bố tiêu chuẩn áp dụng là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình (Khoản 1 Điều 24 Nghị định 127/2007/NĐ-CP). Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.
Tuy nhiên, việc công bố tiêu chuẩn gạo (tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm) đã bao gói sẵn cần thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ban hành quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.