Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

  • Bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 02ban hành kèm theo Nghị định15/2018/NĐ-CP
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố

Đối với sản phẩm nhập khẩu:

  • Bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 02ban hành kèm theo Nghị định15/2018/NĐ-CP
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
  • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố