Hồ sơ tự công bố bao gồm:

  • Bản tự công bố sản phẩm (Mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
  • Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (Bản chính hoặc bản sao y công chứng)