Trả lời: Trước khi xây dựng hồ sơ tự công bố, cần phải kiểm nghiệm sản phẩm theo Vi sinh vật theo QUYẾT ĐỊNH 46/2007/QĐ-BYT, Kim loại theo QCVN 8-2:2011/BYT, Độc tố vi nấm theo QCVN 8-1:2011/BYT
– Trung Tâm Công Bố Và Kiểm Nghiệm Sản Phẩm AZF có dịch vụ hỗ trợ lên chỉ tiêu phù hợp và theo dõi kết quả kiểm nghiệm thực phẩm