Cần chuẩn bị mẫu, hình ảnh sản phẩm, GPKD để tiến hành tự công bố và kiểm nghiệm sản phẩm.