Phiếu kết quả kiểm nghiệm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+Đầy đủ chỉ tiêu và đạt theo quy định hiện hành đối với sản phẩm

+Được cấp bởi Phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y Tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong các trường hợp chưa có quy định của Bộ Y Tế