Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn của tổ chức, cá nhân

Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.