Hiện tại, bản tự công bố bố sản phẩm chưa quy định thời hạn.