Trả lời: Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành 02/2/2018 thì Hồ sơ công bố sản phẩm theo hình thức TỰ CÔNG BỐ có thời hạn mãi mãi.
Chỉ làm lại hoặc bổ sung hồ sơ công bố nếu sản phẩm có sự thay đổi: Thành phần, bao bì, đơn vị chịu trách nhiệm, tên sản phẩm…