Tự công bố sản phẩm tiếng anh là: Product Self-declaration