Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”

2019-09-14T02:20:30+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3742/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2001   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ [...]