Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

2019-09-12T17:58:50+00:00

QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ [...]