/2018

TCVN 5107:2018 Nước Mắm

2019-09-16T14:52:32+00:00

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm [...]

TCVN 5107:2018 Nước Mắm2019-09-16T14:52:32+00:00

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

2019-09-15T13:53:15+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018   THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG [...]

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.2019-09-15T13:53:15+00:00

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

2019-09-14T02:38:52+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC [...]

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm2019-09-14T02:38:52+00:00

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm

2019-09-18T07:09:52+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018                             NGHỊ ĐỊNH [...]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm2019-09-18T07:09:52+00:00