TCVN 5107:2018 Nước Mắm

2019-09-16T14:52:32+00:00

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm [...]