Trong tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã ban hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 466.875.000 đồng, trong đó 09 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có hồ sơ tự công bố, không nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý.