Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm

2019-09-14T05:07:18+00:00

BỘ Y TẾ   Số: 46/2007/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô [...]