/2019

Văn bản hợp nhất 09/vbhn-byt năm 2019 hợp nhất nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

2020-09-30T04:20:32+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Nghị [...]

Văn bản hợp nhất 09/vbhn-byt năm 2019 hợp nhất nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm2020-09-30T04:20:32+00:00

Quyết định áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính

2019-10-30T10:37:22+00:00

Ngày 25/10/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5026/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. [...]

Quyết định áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính2019-10-30T10:37:22+00:00

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa

2019-09-17T02:10:51+00:00

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 [...]

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa2019-09-17T02:10:51+00:00

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

2019-09-17T02:02:52+00:00

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất [...]

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế2019-09-17T02:02:52+00:00

Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

2019-10-03T09:00:40+00:00

BỘ Y TẾ ------ Số: 24/2019/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019     THÔNG TƯ Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm [...]

Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm2019-10-03T09:00:40+00:00

Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

2019-09-15T13:49:01+00:00

BỘ Y TẾ Số: 18 /2019/TT - BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản [...]

Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe2019-09-15T13:49:01+00:00

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

2019-09-15T13:42:42+00:00

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất [...]

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế2019-09-15T13:42:42+00:00