/Luật

Luật An toàn thực phẩm

2019-09-12T18:00:59+00:00

QUỐC HỘI Số: 55/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 LUẬT An toàn thực phẩm _________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa [...]

Luật An toàn thực phẩm2019-09-12T18:00:59+00:00

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

2019-09-12T17:58:50+00:00

QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ [...]

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật2019-09-12T17:58:50+00:00