Các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng xúc xích

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng xúc xích

Để xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm xúc xích, căn cứ vào:

 • QCVN 8-3: 2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng xúc xích cần phân tích như:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hóa lý:

 • Năng lượng
 • Protein
 • Tro tổng
 • Béo

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • Salmonella
 • Coliforms,
 • E.coli
 • S.aureus
 • Bacillus cereus
 • Tổng số bào tử nấm men mốc
 • Cl.perfringens

Chỉ tiêu kim loại:

 • Cadimi
 • Chì
 • Thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm khác.

Tùy thuộc vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng của sản phẩm mà chuyên viên của AZF tư vấn cho doanh  nghiệp các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng xúc xích hơp lý nhằm tiết kiệm chi phí kiểm làm công bố và kiểm định kỳ về sau.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF