Cơ quan nào cấp mã số mã vạch? là: Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (GS1)