Hồ sơ tự công bố Phụ gia thực phẩm, phụ gia hỗn hợp không có công dụng mới nhập khẩu bao gồm:

Bản tự công bố sản phẩm

Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng