/2014

Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về quản lý thực phẩm chức năng

2019-09-14T05:47:40+00:00

BỘ Y TẾ Số: 43/2014/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về quản lý thực phẩm chức năng ______________ Căn cứ Luật An [...]

Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về quản lý thực phẩm chức năng2019-09-14T05:47:40+00:00

Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

2019-09-14T02:34:54+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG [...]

Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo2019-09-14T02:34:54+00:00