/Quyết định

Quyết định áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính

2019-10-30T10:37:22+00:00

Ngày 25/10/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5026/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. [...]

Quyết định áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính2019-10-30T10:37:22+00:00

Quyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

2019-09-28T05:52:14+00:00

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____ Số: 10/2010/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản [...]

Quyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu2019-09-28T05:52:14+00:00

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm

2019-09-14T05:07:18+00:00

BỘ Y TẾ   Số: 46/2007/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô [...]

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm2019-09-14T05:07:18+00:00

Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”

2019-09-14T02:20:30+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3742/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2001   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ [...]

Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”2019-09-14T02:20:30+00:00