Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Bột mì

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Bột mì

AZF tư vấn doanh nghiệp chỉ tiêu kiểm nghiệm bột mì theo đúng quy định hiện hành, tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm làm công bố và kiểm nghiệm định kỳ, theo yêu cầu.

Dựa theo quy định tại:

 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
 • TCVN 4359 : 2008 Tiêu chuẩn quốc  gia Bột mì

Các chỉ tiêu cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng lipid
 • Năng lượng

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen (As)
 • Hàm lượng Chì (Pb)
 • Hàm lượng Cadimi

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy thuộc vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng mà chuyên viên của AZF sẽ tư vấn doanh nghiệp các chỉ tiêu kiểm nghiệm bột mì theo đúng quy định và tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF