Công văn trả lời của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP