Đây là hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Hải quan tại Công văn 1511/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp được nhập khẩu rượu nếu có bản tự công bố sản phẩm

Doanh nghiệp được nhập khẩu rượu nếu có bản tự công bố sản phẩm

Theo đó, Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định rượu nhập khẩu phải được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp nộp bản tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP vẫn được chấp nhận để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 105/2017 đã nêu.

Đối với các sản phẩm khác nếu đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm thực hiện tương tự như với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.