Tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm thể hiện nội dung ghi nhãn theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017