các chỉ tiêu kiểm nghiệm Cà phê

Hướng dẫn lên chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng Cà phê

Kiểm nghiệm cà phê gồm những chỉ tiêu nào? AZF hỗ trợ doanh nghiệp lên chỉ tiêu đầy đủ theo đúng quy định hiện hành và tiết kiệm tối đa phần chi phí cho doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Cà phê cần đạt theo quy định tại:

 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng Cafein
 • Hàm lượng muối
 • Hàm lượng chất tan trong nước
 • Năng lượng

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen
 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng Thủy ngân

Và các Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày 

Tùy vào thành phần của sản phẩm và mục đích sử dụng của doanh nghiệp, AZF sẽ hỗ trợ hướng dẫn lên chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng cà phê nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF