Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm kim chi

Hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm kim chi

Doanh nghiệp cần kiểm nghiệm Kim chi để công bố sản phẩm hoặc kiểm nghiệm để xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Kim chi cần đạt theo quy định tại:

 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Kim chi cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng muối
 • Hàm lượng lipid

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • V.parahaemolyticus
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen (As)
 • Hàm lượng Chì (Pb)
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng Thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy thuộc vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng như doanh nghiệp kiểm nghiệm để công bố chất lượng hay xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP mà AZF sẽ tư vấn doanh nghiệp chỉ tiêu kiểm nghiệm theo đúng quy định và tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF