/2020

Thông tư 31/2020/TT-BYT 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

2021-01-07T01:38:32+00:00

BỘ Y TẾ ______ Số: 31/2020/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia [...]

Thông tư 31/2020/TT-BYT 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm2021-01-07T01:38:32+00:00