Thông báo tiếp tục tạm ngưng xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm