Các chỉ tiêu xét nghiệm kẹo

Các chỉ tiêu xét nghiệm kẹo

Chỉ tiêu kiểm nghiệm kẹo gồm những chỉ tiêu nào?

Doanh nghiệp đang dự kiến nhập khẩu kẹo từ nước ngoài về Việt Nam, vậy cần phải kiểm những chỉ tiêu nào và so sánh ở đâu để biết được kết quả kiểm ra có đạt theo quy định của Bộ Y Tế?

Chỉ tiêu kiểm nghiệm kẹo dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Lipid
 • Đường tổng

Chỉ tiêu vi sinh vật:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • E.coli
 • S.aureus
 • B.cereus
 • Tổng số bào tử nấm men – mốc
 • Salmonella

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen
 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Thủy ngân

Các chỉ tiêu độc tố và thuốc bảo vệ thực vật khác

Dựa vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng của sản phẩm mà chuyên viên của AZF sẽ tư vấn doanh nghiệp chỉ tiêu kiểm nghiệm kẹo đúng theo quy định để giảm thiểu tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian AZF kiểm nghiệm: 06 – 08 ngày làm việc.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF