/2010

Quyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

2019-09-28T05:52:14+00:00

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____ Số: 10/2010/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản [...]

Quyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu2019-09-28T05:52:14+00:00

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

2019-09-18T08:00:52+00:00

QCVN 6-3:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN National technical regulation for alcoholic beverages Lời nói đầu: QCVN 6-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh [...]

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn2019-09-18T08:00:52+00:00

QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2019-09-18T07:53:17+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 6-2:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN National technical regulation for soft drinks HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 6-2:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an [...]

QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.2019-09-18T07:53:17+00:00

NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

2019-09-18T07:09:24+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 69/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, [...]

NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN2019-09-18T07:09:24+00:00

QCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2019-09-17T02:29:15+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-13:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT ỔN ĐỊNH National technical regulation on Food Additive - Stabilizer HÀ NỘI - 2010 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia [...]

QCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành2019-09-17T02:29:15+00:00

QCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản

2019-09-17T02:33:14+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-12:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT BẢO QUẢN National technical regulation on Food Additive - Stabilizer HÀ NỘI - 2010 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia [...]

QCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản2019-09-17T02:33:14+00:00

QCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loại

2019-09-17T02:16:43+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-14:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO PHỨC KIM LOẠI National technical regulation on Food Additive – Propellant HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật [...]

QCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loại2019-09-17T02:16:43+00:00

Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

2019-09-15T06:27:51+00:00

BỘ Y TẾ ----------- Số: 15/2010/TT-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010   THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ [...]

Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm2019-09-15T06:27:51+00:00

QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm phomat

2019-09-14T03:46:36+00:00

QCVN 5-3:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM PHOMAT National technical regulation for cheese products   HÀ NỘI – 2010 Lời nói đầu QCVN 5-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn [...]

QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm phomat2019-09-14T03:46:36+00:00

QCVN 5-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

2019-09-14T03:36:09+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 5-2:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG BỘT National technical regulation for powder milk products Lời nói đầu QCVN 5-2:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm [...]

QCVN 5-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột2019-09-14T03:36:09+00:00

QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

2019-09-14T03:32:09+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 5-1:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG LỎNG National technical regulation for fluid milk products HÀ NỘI – 2010 Lời nói đầu QCVN 5-1:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh [...]

QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng2019-09-14T03:32:09+00:00

Luật An toàn thực phẩm

2019-09-12T18:00:59+00:00

QUỐC HỘI Số: 55/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 LUẬT An toàn thực phẩm _________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa [...]

Luật An toàn thực phẩm2019-09-12T18:00:59+00:00