DANH SÁCH CÔNG TY VI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019

(từ ngày 27/6/2019 đến 17/10/2019 tổng số tiền phạt 159.187.500 đồng)

Theo http://dongnai.vfa.gov.vn/