Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm đã có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019. Theo Thông tư này, một số phụ gia thực phẩm không thay đổi tên chất phụ gia nhưng có thay đổi về chỉ số INS so với  quy định trước đây để hài hòa với hệ thống đánh mã số quốc tế của Ủy bản tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex về phụ gia thực phẩm (ví dụ: phụ gia Paprika oleoresin: chỉ số INS theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT là 160c, theo Thông tư 24/2019/TT-BYT là 160c(i))

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm và sản phẩm thực phẩm có phụ gia thực phẩm, trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng bao bì chưa thay đổi chỉ số INS của phụ gia thực phẩm như trên, Cục An toàn thực phẩm thông báo như sau:

– Đề nghị các doanh nghiệp báo cáo cụ thể về số lượng bao bì đã in, thời gian sử dụng bao bì về Cục An toàn thực phẩm và được phép sử dụng bao bì đã in đó tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày Thông tư 24/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành.

– Các doanh nghiệp không được phép lưu hành đồng thời cả 2 loại: bao bì chưa thay đổi thông tin về chỉ số INS và bao bì đã thay đổi thông tin về chỉ số INS này.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Nguồn: vfa.gov.vn